ODDŁUŻENIA Przedsiębiorców i Spółek

BEZPŁATNY AUDYT ODDŁUŻENIOWY

Sądowa RESTRUKTURYZACJA Firm. Postępowanie sanacyjne.

Zawsze znajdziesz u nas pomoc i skuteczną 100% OCHRONĘ MAJĄTKU (nieruchomego i ruchomego).

Wg statystyk,  do 30% firm upada zaledwie po roku działalności, a do 5 lat od powstania upadają także małe i średnie przedsiębiorstwa.

Głównym powodem upadku firm jest ich niewypłacalność. Ta zaś, często wiąże się z brakiem płynności finansowej w przedsiębiorstwie, w następstwie nie zapłaconych w terminie faktur, spraw spornych, etc.

Postępowanie restrukturyzacyjne daje takiej firmie szansę dalszego życia i rozwoju.

RESTRUKTURYZACJA TO PROCES ZMIERZAJĄCY DO ODDŁUŻENIA, POPRZEZ ZAWARCIE UKŁADU Z WIERZYCIELAMI

Prawo daje dziś Przedsiębiorcom i Zarządom Spółek skuteczne instrumenty do przeprowadzenia oddłużenia  przedsiębiorstwa i zapobieżenia likwidacji. Obecny tryb postępowania sądowego jest ukierunkowany na przedsiębiorców, którzy pragną dalej prowadzić swój biznes.

Postępowania restrukturyzacyjne są odformalizowane i trwają stosunkowo  krótko.

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest oczywiście uniknięcie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy /spółki przez umożliwienie im restrukturyzacji w drodze zawarcia sądowego układu z wierzycielami

Można zawrzeć taki układu nawet na 3 miesiące.

UWAGA! Jeśli proces restrukturyzacji się nie powiedzie, nie oznacza to automatycznie upadłości, ale będzie sygnałem konieczności zachowania ostrożności dla wierzycieli.

W przypadku sanacji możliwe jest zawarcie układu bez udziału, a nawet zgody dłużnika. Co jeszcze istotne to to, że wniosek o restrukturyzację ma zawsze pierwszeństwo przed wnioskiem o upadłość, dlatego jeśli zostały one złożone jednocześnie, najpierw rozpatrzony zostanie wniosek o przeprowadzenie działań naprawczych, czyli restrukturyzacyjny.

Postępowanie restrukturyzacyjne wymaga pieniędzy. Sąd może (i tak zrobi) zażądać zaliczki na wydatki związane z otwarciem postępowania sanacyjnego lub np. na wynagrodzenie dla tymczasowego nadzorcy sądowego lub tymczasowego zarządcy. Np. kwoty 30.000 PLN lub 50.000 PLN…

Warto jednak zbilansować potencjalne korzyści (jak niżej)!

DO WYBORU SĄ CZTERY PODSTAWOWE TYPY POSTEPOWAŃ:

 1. POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU. Jest to postępowanie prowadzone bez udziału sądu. Dłużnik – przy udziale nadzorcy układu – ma za zadanie przeprowadzić negocjacje z wierzycielami i zebrać pisemne głosy w ciągu nie dłuższym niż 3 miesiące. Sąd – na jednej rozprawie –  zatwierdza taki układ, zgodnie z wolą wierzycieli.
 2. PRZYSPIESZONE POSTĘPOWANIE UKŁADOWE. Toczy się przy udziale sądu. Jest to postępowanie szybkie i uproszczone. Wszelkie istotne dokumenty potrzebne do zwołania zgromadzenia wierzycieli, na którym będzie głosowany układ nadzorca sądowy ma złożyć w dwa tygodnie od dnia otwarcia postępowania. Całość takiego procesu zajmuje od 3 do 5 miesięcy.

Istotnym ograniczeniem jest to, że suma wierzytelności spornych nie może byś wyższa niż 15% wszystkich. Ponadto w powyższych postępowaniach Nr 1. i 2. można zawrzeć tzw. układ częściowy. Układem tym może być objęta jedynie część wierzycieli np. kilku największych. Pozostali wierzyciele nawet nie muszą wiedzieć, iż takie postępowanie się toczy.

 1. POSTĘPOWANIE UKŁADOWE. Jest to podstawowe postępowanie przewidziane ustawą prawo upadłościowe. Jest bardziej szczegółowe, wymaga dokonania spisu z inwentarza i oszacowania całego majątku. Jest prowadzone także wtedy, gdy wierzytelności spornych jest więcej niż 15%. Postępowanie trwa z reguły dłużej. To Sędzia Komisarz decyduje o ostatecznej wysokości wierzytelności.
 2. POSTĘPOWANIE SANACYJNE. Cechuje się przede wszystkim tym, iż zarząd nad przedsiębiorstwem przejmuje zarządca, natomiast nie posiada go reprezentant dłużnika. W zamian za to istotnym elementem tego postępowania jest to, iż zarządca może odstępować od umów, nawet jeśli te umowy nie przywidywały możliwości ich wcześniejszego rozwiązania. Tego typu postępowanie jest bardzo przydatne dla przedsiębiorstw, które są obarczone nie opłacalnymi długoterminowymi umowami (np. kilkuletni najem powierzchni w galerii handlowej).

KORZYSTNE EFEKTY RESTRUKTURYZACJI:

Skuteczne przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego daje Firmie czas i szansę na wyjście z zapaści, m.in. poprzez:

 • rozłożenie spłaty zadłużenia na raty,
 • zmniejszenie wysokości zadłużenia poprzez częściowe jego umorzenie,
 • odroczenie terminu wykonania zobowiązań,
 • znalezienie finansowania dalszej działalności,
 • konwersję wierzytelności na udziały lub akcje,
Pozwala także na:
 • zatrzymanie egzekucji komorniczych, uchylenie zajęcia rachunku bankowego,
 • wstrzymanie wykonania niekorzystnych ugód,
 • odstąpienie od niekorzystnych umów,
 • zatrzymanie spirali zadłużenia,
 • może uchronić przed upadłością i zmniejszyć ryzyko wystąpienia odpowiedzialności członków zarządu.

Dodatkowo otwarcie postępowania układowego lub sanacyjnego spowoduje, że przez czas trwania całego procesu nie spłacamy zadłużenia, które powstało do dnia otwarcia przez sąd postępowania. W ten sposób wpływy środków finansowych w całości można przeznaczyć na bieżącą działalność firmy.

Oczywiście nie ma pewności, że Twoja restrukturyzacja się powiedzie.

Daje jednak nadzieję tam, gdzie biznes jest rentowny na poziomie operacyjnym i ma szanse rozwoju, lecz zadłużenie ciągnie go w przepaść.

Redukcja zobowiązań (ODDŁUŻENIE) o 30%, czasem o 60% wartości zobowiązań – jest zawsze warta rozważenia.

RESTRUKTURYZACJA – szybka ścieżka:

 1. BEZPŁATNY AUDYT ODDŁUŻENIOWY
 2. opracowanie strategii
 3. Otwarcie postępowania przez Sąd
 4. Postępowanie układowe
 5. Głosowanie nad układem
 6. Wykonanie układu

Po całkowitym wykonaniu wszystkich zobowiązań układowych sąd stwierdza postanowieniem wykonanie układu i umorzenie pozostałej nie spłaconej części zobowiązań – jeśli oczywiście propozycje układowe to przewidywały.

Pamiętaj!  Zawsze  znajdziesz u nas legalną i skuteczną  100% pomoc w OCHRONIE MAJĄTKU nieruchomego i ruchomego.

Zadzwoń. Napisz do nas! Jesteśmy do dyspozycji w Krakowie i Katowicach

ZAPRASZAMY

Jacek Rybak  tel., WhatsApp +48 690 028 931
j.rybak@kancelarialexa.pl

  * Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelaria Prawna LEXA Sp. z o.o., Kraków - Osiedle Oficerskie 31-525, ul. Zaleskiego 18/2, KRS 0000357242, NIP 9452142973, REGON 12123968700000 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przeze mnie za pomocą formularza.

  Przetłumacz stronę