Zatrudnianie cudzoziemców

LEGALIZACJA ZATRUDNIENIA  I POBYTU  DLA CUDZOZIEMCÓW, ZAKŁADANIE FIRM  DLA CUDZOZIEMCÓW (PL I EU) I  OPTYMALIZACJE PODATKOWE, modele bez ZUS i in.

 • legalizacja pobytu i pracy w Polsce – zezwolenia, dokumenty, prowadzenie spraw w urzędach
 • zezwolenia na pracę i pobyt – zmiany
 • uzyskanie pobytu rezydenta długoterminowego UE w Polsce
 • zezwolenia na pobyt stały w Polsce
 • rejestracja spółek i działalności gospodarczych
 • uzyskanie numerów pesel, NIP, Regon
 • uzyskanie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS, zaświadczenia o niekaralności
 • łączenie rodzin pracowników
 • KOMPLEKSOWE DORADZTWO I OBSŁUGA FIRM I PRZEDSIĘBIORCÓW.

Twoja sprawa jest dla nas ważna

Napisz do nas

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelaria Prawna LEXA Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Moniuszki 18/4, 31-523 Kraków, NIP 9452142973, KRS 0000357242, REGON 12123968700000 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przeze mnie za pomocą formularza.

Profesjonalne usługi doświadczonych prawników; prosta komunikacja, skuteczność.
Zapraszamy do współpracy Przedsiębiorców – Pracodawców.

Pozwolenie na pracę

Przedsiębiorco – Pracodawco, jeśli chcesz zatrudniać legalnie  cudzoziemców, muszą oni mieć zezwolenie na pracę. Wnioskodawcą w sprawach o wydanie zezwolenia na pracę jest bezpośrednio pracodawca, którego możemy reprezentować przed Urzędem ds. Cudzoziemców.

Na zezwoleniu o pracę określa się następujące dane:

 • dane Pracodawcy
 • dane cudzoziemca
 • miejsce wykonywania pracy
 • stanowisko pracy
 • wynagrodzenie
 • rodzaj zawieranej umowy

W przypadku zmiany pracodawcy lub zmiany warunków pracy cudzoziemiec jest zobowiązany uzyskać nowe zezwolenie na pracę.

UWAGA! Następują zmiany przepisów o zatrudnieniu od 1 stycznia 2018 roku. Do tej pory na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi obywatele Białorusi, Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Armenii i Ukrainy mogli podejmować krótkoterminową pracę w Polsce w okresie do sześciu miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę.  Od 1 stycznia 2018 zezwolenie na pracę również będzie wymagane przy pracach krótkoterminowych.

Zezwolenie na pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium RP jest wydawane jest od roku do 3 lat. Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składa się osobiście, nie później niż w ostatnim dniu Twojego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

UWAGA: Nie ma możliwości przywrócenia terminu na złożenie wniosku, jeśli nie został on złożony  w terminie.

Dokumenty należy złożyć w języku polskim w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu, natomiast dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego. Cudzoziemiec ponadto musi spełnić szereg innych wymogów wymienionych w ustawie o cudzoziemcach – w zależności od okoliczności, na które powołuje się składając wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy (np. studia, praca, połączenie z rodziną).

Zezwolenia na Pobyt Stały

Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na pobyt stały jest wydawana na czas nieoznaczony. Karta pobytu jest ważna przez 10 lat. W praktyce musisz, co 10 lat złożyć wniosek o wymianę na nową kartę pobytu, a nie nowy wniosek o zezwolenie na pobyt stały.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składa się osobiście, nie później niż w ostatnim dniu Twojego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Mając pobyt stały możesz m.in. pracować na terenie RP bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Nie  możesz pracować jednak w innym kraju strefy Schengen. Zezwolenie na pobyt stały uprawnia do podróżowania do innych krajów strefy Schengen do 90 dni miesięcy w okresie 180 dni wyłącznie w celu turystycznym.

Przetłumacz stronę